Statuten

Uit Bolksch Bierbrouwersgilde
Logo.png

Statuten van het Bolksch Bierbrouwersgilde

Versiersel.png

Definities

In deze statuten wordt verstaan onder:

 • Gilde: de vereniging;
 • Broeders: leden van het Gilde
 • Raad: het bestuur van het Gilde;
 • Deken: de voorzitter van het Gilde;
 • Greffier: de secretaris van het Gilde;
 • Tresorier: de thesaurier van het Gilde;
 • Morgenspraak: de algemene vergadering van het Gilde.

Naam en zetel

Artikel 1

Het Gilde draagt de naam Bolksch Bierbrouwersgilde en is gevestigd te Delft.

Artikel 2

Het Gilde is een ondervereniging van de Delftse Studentenvereniging “Nieuwe Delft”, hierna te noemen “de hoofdvereniging”.

Duur

Artikel 3

 1. Het Gilde is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 2. Het verenigingsjaar loopt van 3 augustus tot 3 augustus daaropvolgend.

Doel

Artikel 4

Het Gilde heeft ten doel:

 • de bevordering en handhaving van eensgezindheid en trouw onder de broeders;
 • de bevordering en handhaving van de bekwaamheid van het bierbrouwen onder de broeders;
 • de bevordering en handhaving van de positieve instelling ten aanzien van speciaalbier onder de leden van de hoofdvereniging;
 • het vereren van patroonheilige Sint Steven.

Middelen

Artikel 5

Het Gilde tracht zijn doel onder meer te bereiken door:

 • het houden van morgenspraken;
 • het faciliteren van het bierbrouwen voor broeders;
 • het organiseren van biergerelateerde activiteiten voor haar broeders en/of de leden van de hoofdvereniging;
 • het proosten op patroonheilige Sint Steven.

Broederschap

Artikel 6

Het Gilde kent:

 • leerlingen;
 • gezellen;
 • meesters.

Waar in deze statuten wordt gesproken van broeders worden gezellen en meesters bedoeld.

Artikel 7

De meerderheid van de broeders dient te bestaan uit leden of oud-leden van de hoofdvereniging.

Artikel 8

Als broeder kunnen uitsluitend personen toetreden die:

 • de wettelijke leeftijd hebben bereikt voor het kopen van bier;
 • een positieve instelling hebben ten aanzien van speciaalbier;

Artikel 9

 • Een ieder die in het Gilde wenst te worden opgenomen dient dit met zijn of haar motivatie schriftelijk op een bierviltje aan te geven bij de Raad.
 • De leerling wordt als gezel van het Gilde geïnaugureerd nadat hij, naar oordeel van de Morgenspraak, met goed gevolg alle stappen van het bierbrouwen heeft doorlopen. De Morgenspraak kan hiervoor geheel of gedeeltelijk ontheffing verlenen.

Artikel 10

 • Gezellen worden tot Meester benoemd na het behalen van de meesterproef voor het desbetreffende meesterschap.
 • De meesterproef voor een meesterschap wordt, op voordracht van de Meesters, vastgesteld door de Morgenspraak. Indien er geen Meesters zijn neemt de Raad deze taak waar.

Artikel 11

De broeders hebben het recht van toegang tot alle morgenspraken van het Gilde en hebben aldaar stemrecht overeenkomstig de desbetreffende bepalingen in deze statuten. De leerlingen hebben eveneens toegang tot bedoelde morgenspraken, doch hebben geen stemrecht.

Artikel 12

De broeders zijn verplicht zich geheel te onderwerpen aan deze statuten en aan de op grond daarvan gemaakte reglementen en genomen besluiten. Zij zijn verplicht jaarlijks contributiebedragen aan het Gilde te betalen, vastgesteld door de Morgenspraak.

Raad

Artikel 13

Het Gilde wordt bestuurd door de Raad, ten minste bestaande uit de volgende raadsfuncties:

 • een Deken;
 • een Greffier;
 • een Tresorier;
 • een Proviseur.

De taken van de raadsleden worden verder uitgewerkt in het Huishoudelijke Reglement van het Gilde.

Artikel 14

De gehele Raad dient te bestaan uit leden en oud-leden van de hoofdvereniging.

Artikel 15

Alle raadsleden worden gekozen en benoemd door de Morgenspraak. De benoeming geschiedt voor onbepaalde tijd.

Artikel 16

Het Gilde wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd door ten minste twee raadsleden.

Artikel 16

De Deken is belast met het bijeenroepen en leiden van de Morgenspraak.

Artikel 17

De Greffier is belast met:

 • het bijhouden van de bescheiden van het Gilde;
 • het opstellen van een jaarverslag dat ter goedkeuring dient te worden voorgelegd aan de Morgenspraak;
 • de zorg dat het jaarverslag wordt gepubliceerd in het jaarverslag van de hoofdvereniging.

Artikel 18

De Tresorier is belast met:

 • het beheer over de financiën van het Gilde;
 • het uitbrengen van een financieel verslag per boekjaar alsmede het laten goedkeuren van dit verslag door de Morgenspraak na advies van de permanente financiële commissie van de hoofdvereniging.

Artikel 19

De Proviseur is belast met het beheer over de inventaris en voorraden van het Gilde.

Morgenspraak

Artikel 20

De bijeenroeping van de Morgenspraak geschiedt per schriftelijke uitnodiging aan alle broeders en leerlingen.

Artikel 21

Uiterlijk drie maanden na het aflopen van het boekjaar wordt een morgenspraak bijeengeroepen waarbij een financieel verslag over het afgelopen boekjaar ter goedkeuring wordt voorgelegd. Dit na advies van de permanente financiële commissie van de hoofdvereniging. Goedkeuring van het financiële verslag strekt de Tresorier tot decharge van zijn beheer over de financien over het afgelopen boekjaar.

Hoofdvereniging

Artikel 22

 1. Het bestuur van de hoofdvereniging heeft ten alle tijde het recht morgenspraken bij te wonen en bescheiden in te zien.
 2. Het bestuur van de hoofdvereniging en de permanente financiële commissie van de hoofdvereniging hebben te allen tijde het recht stukken omtrent de financiën van het Gilde in te zien.

Statutenwijziging

Artikel 23

 1. Het wijzigen van deze statuten kan alleen indien ten minste de helft van de broeders aanwezig is en bij meerderheid van ten minste drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen.
 2. Indien het vereiste aantal broeders niet aanwezig is, kan in een binnen veertien dagen te houden morgenspraak met een meerderheid van drie vierde van de geldig uitgebrachte stemmen alsnog een statutenwijziging plaatsvinden.
 3. Statuten zijn pas van kracht na goedkeuring door de algemene ledenvergadering van de hoofdvereniging.

Ontbinding

Artikel 24

In het geval dat er regelgeving tot stand komt die de doelen van het Gilde bemoeilijkt danwel onmogelijk maakt, dient er binnen twee weken na ingang van deze regelgeving een morgenspraak bijeengeroepen te worden waarin de gevolgen van deze regelgeving besproken dienen te worden.

Artikel 25

Tot ontbinding van de vereniging wordt overgegaan in de volgende gevallen:

 • indien de Morgenspraak hiertoe besluit, met dien verstande dat het voorstel tot het nemen van een zodanig besluit tenminste één maand tevoren bij aangetekend schrijven ter kennis van alle broeders van het gilde moet zijn gebracht;
 • indien de hoofdvereniging ophoudt als vereniging te bestaan.

Artikel 26

 1. In het geval van ontbinding vervallen de bezittingen en bescheiden van het gilde aan de hoofdvereniging.
 2. Het bestuur van de hoofdvereniging treedt bij ontbinding op als vereffenaar.
 3. Hiernaast is de hoofdvereniging belast met het toezicht op en de benoeming, schorsing en ontslag van de vereffenaars.

Slotbepalingen

Artikel 27

In alle gevallen waarin deze statuten niet bepalen beslist de Morgenspraak.


Aldus opgemaakt te Delft, 31-10-2014. Revisie van de statuten d.d. 19-12-2012.